Машинно полагане на мазилка  е основната дейност на фирмата

Работим предимно с материали на RÖFIX

RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка

Хастарна и гладка мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилка.

Хастарна мазилка за полагане върху всички стандартни основи за мазилки като плътни и решетъчни тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и върху грапав бетон.

RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна мазилка

Хастарна и гладка мазилка за вътрешни стени и тавани върху всички обичайни основи за мазилки.

Хастарна мазилка за полагане върху всички стандартни основи за мазилки като плътни и решетъчни тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и върху грапав бетон.

Подходяща за полагането на плочки малък формат с размер до 20 x 20 cm, съгласно ÖNORM B 3346.

RÖFIX 500 Варо-циментова екологична хастарна мазилка

Екологична бяла варо-циментова хастарна мазилка. Силно паропропусклива,
осигуряваща благоприятен микроклимат в помещенията. Компонент
от варова система, възпрепятстваща развитието на болестотворни
микроорганизми по стените.

RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и слабо влагонатоварени фасади.

Подходящ за мокри помещения в жилища, преди облицовка с плочки (при клас по влагонатоварване W4 съгл. ÖN B3346, за жилищни помещения)

Хастарна мазилка за полагане върху всички стандартни основи за мазилки като плътни и решетъчни тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и върху грапав бетон.

Да не се използва в областта на фасадния цокъл.

Хастарна мазилка за RÖFIX структурни, благородни, силикатни, силиконови или полимерни мазилки.

Минерален строителен продукт съгласно Приложение A към Каталога с мерки за насърчаване на екологичното жилищно строителство.

RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и слабо влагонатоварени фасади.

Редуцира вредните вещества и въглеродния диоксид

Осигурява здравословен микроклимат в дома

Спомага за живот без алергии

Отличава се с много висока паропропускливост

Регулира влажността в помещението

Притежава отлична обработваемост

Гаранции и изпълнение на договорите в срок ! Оферта за изпълнение на инвестиционен проект !

Високо качество на атрактивна цена !

Успехите ни се дължат на предимства като гарантирано качество, но на конкурентна цена !

Ценова листа за машинна мазилка

Възможное атрактивната цена да не е за сметка на качеството

Нашата компания имаме експертен опит  на строителни проекти – повече от 300 000 м² РЗП. Успешното финализиране на поетите към възложителите ангажименти се постига чрез постоянно усъвършенстване на уменията на екипа и използване на съвременни технологии в строителството. 

ЕКСПЕРТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Не се колебайте обадете ни се и ние ще ви предложим най доброто решение 

Николай Ковал

Николай Ковал

Експерт проекти

  • Доверие между строителя и доставчиците, градено с години.
  • Собствена механизация, осигуряваща независимост на процеса.
  • Отлична организация и координация на строителната площадка, 

ПРОЕКТ

Като възложител, е необходимо да разполагате с техническия проект по всички части: архитектурна, конструктивна, електро, ВиК, ОВК, вертикална планировка и ландшафтно оформление, ПБЗ (план за безопасност и здраве + временно строителство), енергийна ефективност, ПУСО (план за управление на отпадъците), геоложко проучване и т.н. Освен техническия проект, прикачете тук и разрешителното за строеж, ако има издадено такова, и по възможност – чертежите по архитектурната и конструктивната част във формат DWG.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Подробно описание на всички видове СМР по всички части на проекта, които предстои да бъдат изпълнени, със съответните количества – на база на техническия проект. За да направите запитване за оферта, е необходимо да разполагате с количествена сметка, в пълния ѝ обем, тъй като оферирането, по същество, е остойностяване на количествената сметка. Като бонус, в хода на оферирането, след детайлното запознаване с проекта, нашата компания винаги анализира и отбелязва пропуски в проекта, предлага оптимизация или варианти на детайли и системи, всичко това – на база опита ни от над 17 години практическото изпълнение на обекти във високото строителство.

ПОДГОТОВКА

Не се стараем да изпратим първи оферта, защото често набързо подготвената оферта, особено за сериозен обект, е шаблон, в който не са отчетени особеностите на проекта и не са направени конкретни запитвания към доставчиците на основните видове материали за дадения обект.

ПРОУЧВАНЕ

Запознаваме се детайлно с всички части на проекта, със задължителен оглед на терена, независимо дали става дума за оферта само за груб строеж или за цялостно изпълнение. Така успяваме да огледаме и да открием пропуските, разминаването между количествата, спецификациите на видовете СМР и чертежите, както и наличието на конфликтни точки между отделните части на проекта

ОПТИМИЗАЦИЯ

Предлагаме оптимизация на елементи от проекта, която винаги е обоснована и се базира на опита ни в изграждането и гаранционната поддържка на вече предадените за експлоатация обекти, изпълнени от нас.

РЕШЕНИЯ

Задаваме към инвеститорите, съответно към проектантския екип, автор на проекта, точните въпроси за всичко, което сме констатирали, на които въпроси много често сме в състояние да дадем решение, даже и повече от едно.

Контакти

телефон

(+359) 888 60 49 49

(+359) 879 04 03 00

(+359) 877 03 00 34

Email

office@roefix-mazilki.com

tag